NOWOŚĆ ► e-book Zdrowe Desery

Regulamin

I. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1. Thermodieta – należy przez to rozumieć Thermodieta Magdalena Krzyształowska z siedzibą w Krakowie (30-440), ul. Janowskiego 46, NIP 679 279 62 93, REGON 384035096
2. Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Thermodieta.
3. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
4. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, stosownie do art. 221 Kodeksu cywilnego.
5. Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem www.thermodieta.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
6. Diecie – należy przez to rozumieć usługę polegającą na udostępnieniu Klientowi konkretnej diety dostępnej w Sklepie internetowym.
7. Dostępie – należy przez to rozumieć usługę polegającą na udostępnieniu przez Thermodietę treści związanych z wybraną dietą za pośrednictwem przesłanego linku i dostępnie na koncie po zalogowaniu.
8. Usłudze – należy przez to rozumieć dietę i dostęp.
9. Ebooku – należy przez to rozumieć e-książki, czyli książki w wersji elektronicznej. Książki mogą być zapisane w formacie plików PDF lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Sklep Internetowy. Ebooki są sprzedawane w postaci plików cyfrowych lub w postaci nośników pamięci typu płyty CD itp.
10. Abonamencie – należy przez to rozumieć opłatę za korzystanie przez Klienta z odpłatnych Usług w Sklepie internetowym.
11. Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi lub Ebook ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę Usług.
12. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Thermodieta.
13. Rejestracji – należy przez to rozumieć wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu internetowego, uwarunkowane złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści Regulaminu oraz podaniem danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
14. Umowie sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Usług lub Ebooków w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawartą pomiędzy Thermodietą, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
15. Kodeksie Cywilny – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
16. Ustawie o prawach konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
17. Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

II. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.thermodieta.pl
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego;
e) informacje o cenach i metodach płatności;
f) zasady odstąpienia od umowy.
4. Klient przed złożeniem zamówienia powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem, znajdującym się pod adresem https://thermodieta.pl/regulamin/.  Z chwilą Rejestracji w ramach Sklepu internetowego, Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje go.
5. Materiały udostępnione Klientom w ramach usług stanowią własność Thermodiety i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie prawa Thermodiety na Klienta ww. majątkowych praw autorskich, tak w części, jak i w całości.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest Rejestracja w jego ramach.
2. Thermodieta może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Thermodieta za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Thermodieta.
3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Thermodieta.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Thermodieta.
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
g) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.

 

IV. Zamówienie

a) Usługi:
1. Informacje o Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Klient za pośrednictwem Sklepu internetowego może zamówić Usługę.
3. Dieta obejmuje liczbę dni zgodną z wybranym przez Klienta rodzajem Diety.
4. Przez okres trwania Diety, za pośrednictwem udostępnionego linku oraz zarejestrowanego konta w sklepie internetowym, Klient będzie posiadał dostęp do treści dotyczących Diety, w szczególności: zestawów i sposoby przygotowania dań w ramach diety, listy zakupów.
5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.thermodieta.pl, dokonać wyboru Diety, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
6. Wybór zamawianych przez Klienta Usług dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz dokonanie Rejestracji (podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe) oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
8. W przypadku, gdy przedmiotem umowy są Usługi, przed wysłaniem Zamówienia, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć, iż został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy w związku z dostarczeniem treści cyfrowych oraz wyrazić zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
10. Umowa sprzedaży Usługi zostaje zawarta z chwilą zapłaty Abonamentu. Za chwilę zapłaty uznaje się moment uznania rachunku Thermodieta.
11. Thermodieta może wprowadzić dodatkowe usługi, skorzystanie z których będzie odrębnie płatne. W takim jednak przypadku skorzystanie z dodatkowej usługi będzie wymagało złożenia odrębnego zamówienia, którego warunki, w tym cena, zostaną podane w Sklepie internetowym.

b) Ebook
1. Informacje o Ebookach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Klient za pośrednictwem Sklepu internetowego może zamówić Ebook.
3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.thermodieta.pl, dokonać wyboru Ebook, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4. Wybór zamawianych przez Klienta Ebooków dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz dokonanie Rejestracji (podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe) oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
6. W przypadku, gdy przedmiotem umowy są Ebooki, przed wysłaniem Zamówienia, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć, iż został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy w związku z dostarczeniem treści cyfrowych oraz wyrazić zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
8. Umowa sprzedaży Ebook zostaje zawarta z chwilą zapłaty ceny. Za chwilę zapłaty uznaje się moment uznania rachunku Thermodieta.

 

V. Ceny i metody płatności

1. Kwota Abonamentu obejmuje zarówno Dietę jak i Dostęp.
2. Kwota Abonamentu jest kwotą brutto i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki.
3. Kwota podana przy Ebooku jest kwotą brutto zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki.
4. Kwota Abonamentu i kwota podana przy Ebooku podane są w złotych polskich.
5. W celu otrzymania faktury VAT za świadczoną Usługę lub zakupiony Towar i Ebook Klient powinien poinformować Thermodietę o chęci jej uzyskania oraz przesłać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
6. Klient ma możliwość uiszczenia Abonamentu i ceny za Towar oraz Ebook wykonując przelew bankowy.

 

VI. Stosowanie i rezultaty

1. Sporządzający Dietę Thermodieta, nie posiada informacji o Kliencie, w szczególności nie dysponuje wywiadem medycznym ani wynikami badań Klienta, stąd też przed rozpoczęciem stosowania Diety należy skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem, który oceni ryzyko i dopuszczalność stosowania Diety przez konkretnego Klienta.
2. Pomimo dokładania przez Thermodieta najwyższej staranności, wielość czynników wpływających na proces odchudzania powoduje, że Thermodieta nie daje gwarancji, że stosowanie Diety przyniesie zamierzony rezultat lub nie spowoduje wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych należy zaprzestać dalszego stosowanie Diety i skonsultować się z lekarzem.
3. Efekty stosowania Diety przez różnych Klientów mogą się różnić.
4. Nie każda Dieta jest przeznaczona dla kobiet ciężarnych lub karmiących piersią oraz osób chorujących na cukrzycę (niezależnie od typu cukrzycy), osoby takie przed zakupem Diety powinny się skontaktować z Thermodieta.
5. Thermodieta nie dysponuje informacjami o stanie zdrowia Klientów, w związku z czym go nie kontroluje. Klienci powinni samodzielnie dbać o swój stan zdrowia, w tym poddawać się odpowiednim badaniom lekarskim.

 

VII. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Na podstawie art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży Usług, z uwagi na charakter świadczenia usług, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w przypadku, gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem 14 dni (czternastu) do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Klienta przez Thermodieta o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w ppkt. od 1-3 niniejszego punktu Regulaminu, nie ma zastosowania do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności oraz na jej potrzeby dokonały Zakupu związanego bezpośrednio z tą działalnością.

 

VIII. Reklamacja

1. Thermodieta podejmuje wszelkie niezbędne działania celem zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Thermodieta o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Thermodieta, ul. Janowskiego 46, 30-440 Kraków, mailowo pod adres info@thermodieta.pl lub przy użyciu formularza kontatowego.
4. W reklamacji Klient powinien oznaczyć osobę zgłaszającego reklamacje (imię i nazwisko oraz adres e-mail), wskazać okoliczności będących podstawą do reklamacji oraz wskazać oczekiwany sposobu załatwienia sprawy
5. Thermodieta zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni oraz powiadomieniu o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji z pomocą poczty elektronicznej e-mail. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną, chyba że Klient nie podał prawidłowego adresu e-mail na który ma zostać przesłany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.

 

IX. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Magdalena Krzyształowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Thermodieta Magdalena Krzyształowska z siedzibą w Krakowie (30-440), ul. Janowskiego 46, NIP 679 279 62 93 , REGON 384035096
2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
3. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla realizacji Zamówienia.
4. Zmiana danych osobowych możliwa jest za pomocą odpowiednich narzędzi edycji danych, dostępnych w ramach konta użytkownika Sklepu internetowego.

 

X. Zmiana Regulaminu

1. Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej serwisu www.thermodieta.pl. Zmiany w regulaminie wywołują skutek – w braku odmiennego zastrzeżenia – od dnia zamieszczenia informacji o zmianie.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
3. Klient, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do zaprzestania korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.
4. Nowe postanowienia regulaminu stosowane są do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

XI. Rozstrzyganie sporów

1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Thermodieta a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Thermodieta a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Thermodieta.

 

XII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
2. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają uprawnień Konsumentów wynikających z postanowień prawa powszechnie obowiązującego.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 03.08.2019 od tego momentu stosowany jest do wszystkich Zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Produkt został dodany do koszyka!
kosyzkprzejdź do koszykaarrow wróć do sklepuarrow
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
arrow